Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2016

Policijos reidai gegužės mėnesį

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi išaiš­kin­ti ir už­kar­dy­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, ma­žin­ti eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia žmo­nės, skai­čių, ge­gu­žės mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys po­li­ci­nes eis­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes. Vi­so­je ša­ly­je bus or­ga­ni­zuo­tos šios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės:  * Ge­gu­žės 2-8 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lė.  * Ge­gu­žės 9-15 die­no­mis – pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo kont­ro­lė (sau­gos dir­žai, šal­mai, vai­kų ve­ži­mas au­to­mo­bi­liuo­se, nau­do­ji­ma­sis mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant).  * Ge­gu­žės 16-22 die­no­mis – pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, va­de­lio­to­jų kont­ro­lė.  * Ge­gu­žės 27-29 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai. Per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se