Skip to main content

Policijos reidai gegužės mėnesį

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi išaiš­kin­ti ir už­kar­dy­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, ma­žin­ti eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia žmo­nės, skai­čių, ge­gu­žės mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys po­li­ci­nes eis­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes. Vi­so­je ša­ly­je bus or­ga­ni­zuo­tos šios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės:

 * Ge­gu­žės 2-8 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lė.
 * Ge­gu­žės 9-15 die­no­mis – pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo kont­ro­lė (sau­gos dir­žai, šal­mai, vai­kų ve­ži­mas au­to­mo­bi­liuo­se, nau­do­ji­ma­sis mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant).
 * Ge­gu­žės 16-22 die­no­mis – pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, va­de­lio­to­jų kont­ro­lė.
 * Ge­gu­žės 27-29 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai.

Per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se jau or­ga­ni­za­vo 17 res­pub­li­ki­nių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, skir­tų eis­mo sau­gu­mui už­tik­rin­ti. Jų me­tu išaiš­kin­ti 22 mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų (ke­lei­vių) sau­gos šal­mų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai; 26 pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo at­ve­jai; 574 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, tarp jų ati­tin­ka­mai – 264 ir 6 ne­blai­vūs dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai ir va­de­lio­to­jai; 1863 sau­gos dir­žų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai; 1864 pės­čių­jų pa­da­ry­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai.

Comments

Popular posts from this blog

Lėktuvų eismas ore virš Lietuvos | Skrydžiai žemėlapyje

Norint sužinoti informaciją apie skrydį - avialinijų, lėktuvo, krypties duomenis spauskite ant lėktuvo įkonėlės. VIEŠBUČIŲ PAIEŠKA >> Lėktuvų eismas ore virš Vilniaus , Kauno oro uostų, Lietuvos, Europos, pasaulio orlaivių eismas gyvai pasaulio žemėlapyje. Vilniaus oro uostas žemėlapyje Kauno oro uostas žemėlapyje Palangos oro uostas žemėlapyje Lėktuvų eismas ore realiu laiku Šaltinis: flightradar24.com

Lietuvos miestų herbai

Lietuvos miestų savivaldybių herbų žemėlapis

Vidutinio greičio matuoklių žemėlapis

Visas įrengiamų kamerų vietų sąrašas: A3 Vilnius–Minskas 12,519 km  A3 Vilnius–Minskas 17,711 km  103 Vilnius–Polockas 18,461 km  103 Vilnius–Polockas 22,157 km  A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 43,504 km  A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 36,639 km  A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 88,293 km  A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 83,868 km  130 Kaunas–Prienai–Alytus 41,615 km  130 Kaunas–Prienai–Alytus 44,919 km  A15 Vilnius–Lyda 19,946 km  A15 Vilnius–Lyda 24,447 km  A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 87,938 km  A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 96,228 km  A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 80,368 km  A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 76,936 km  A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 11,225 km  A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 8,521 km  141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 44,526 km  141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 50,712 km  A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 168,944 km  A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 173,581 km  141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 164,013 km  1