Skip to main content

Policijos reidai gegužės mėnesį

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi išaiš­kin­ti ir už­kar­dy­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, ma­žin­ti eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia žmo­nės, skai­čių, ge­gu­žės mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys po­li­ci­nes eis­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes. Vi­so­je ša­ly­je bus or­ga­ni­zuo­tos šios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės:

 * Ge­gu­žės 2-8 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lė.
 * Ge­gu­žės 9-15 die­no­mis – pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo kont­ro­lė (sau­gos dir­žai, šal­mai, vai­kų ve­ži­mas au­to­mo­bi­liuo­se, nau­do­ji­ma­sis mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant).
 * Ge­gu­žės 16-22 die­no­mis – pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų, va­de­lio­to­jų kont­ro­lė.
 * Ge­gu­žės 27-29 die­no­mis – trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai.

Per ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ša­lies ke­liuo­se jau or­ga­ni­za­vo 17 res­pub­li­ki­nių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, skir­tų eis­mo sau­gu­mui už­tik­rin­ti. Jų me­tu išaiš­kin­ti 22 mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų (ke­lei­vių) sau­gos šal­mų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai; 26 pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo at­ve­jai; 574 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, tarp jų ati­tin­ka­mai – 264 ir 6 ne­blai­vūs dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai ir va­de­lio­to­jai; 1863 sau­gos dir­žų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai; 1864 pės­čių­jų pa­da­ry­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai.

Comments

Popular posts from this blog

Lėktuvų eismas ore virš Lietuvos | Skrydžiai žemėlapyje

Norint sužinoti informaciją apie skrydį - avialinijų, lėktuvo, krypties duomenis spauskite ant lėktuvo įkonėlės. VIEŠBUČIŲ PAIEŠKA >> Lėktuvų eismas ore virš Vilniaus , Kauno oro uostų, Lietuvos, Europos, pasaulio orlaivių eismas gyvai pasaulio žemėlapyje. Vilniaus oro uostas žemėlapyje Kauno oro uostas žemėlapyje Palangos oro uostas žemėlapyje Lėktuvų eismas ore realiu laiku Šaltinis: flightradar24.com

Lietuvos miestų herbai

Lietuvos miestų savivaldybių herbų žemėlapis

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMAS 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 Vilnius Pasiskaičiuoti  Transporto prieminių registravimo/taršos mokestį >>.   1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato motorinių transporto priemonių apmokestinimo motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1 . Degalai – transporto priemonėse naudojami visų rūšių dyzelinas (gazoliai), visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos. 2 . Duomenų šaltiniai – motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentai , Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų išrašai. 3 . Registracija – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka M 1 klasei ir N 1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės