Skip to main content

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS
MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO
ĮSTATYMAS

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690
Vilnius


1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis įstatymas nustato motorinių transporto priemonių apmokestinimo motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Degalai – transporto priemonėse naudojami visų rūšių dyzelinas (gazoliai), visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos.
2. Duomenų šaltiniai – motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentai, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų išrašai.
3. RegistracijaLietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės  įregistravimas Kelių transporto priemonių registre arba duomenų apie pasikeitusį Kelių transporto priemonių registre įregistruotos M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės valdytoją įrašymas į šį registrą, išskyrus atvejus, kai keičiami transporto priemonės valdytojo duomenys: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o po duomenų pakeitimo faktinis motorinės transporto priemonės valdytojas nesikeičia.
4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

3 straipsnis. Mokesčio objektas
Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės, kuriai valdytojas atlieka registraciją, duomenų šaltiniuose nurodytas išmetamas CO2 dydis, išskyrus istorinės motorinės transporto priemonės, kuriai valdytojas atlieka registraciją, išmetamą CO2 dydį. Motorinių transporto priemonių, kurioms valdytojas atlieka registraciją, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, išmetamas CO2 dydis nėra mokesčio objektas.

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai
Mokestį moka motorinės transporto priemonės valdytojas, atliekantis jos registraciją Kelių transporto priemonių registre.

5 straipsnis. Mokesčio sumokėjimo terminas
Mokestis sumokamas iki motorinės transporto priemonės registracijos Kelių transporto priemonių registre.

6 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas ir grąžinimas
1. Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo Kelių transporto priemonių registre registruojamos motorinės transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.
2. Kelių transporto priemonių registre neregistruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto tvarka:
1) pagal motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateiktą informaciją;
2) pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, išmetamą CO2 kiekį;
3) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateikta naujausia informacija;
4) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, duomenimis.
3. Kelių transporto priemonių registre registruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto tvarka:
1) pagal Kelių transporto priemonių registro duomenų išraše, kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateiktą naujausią informaciją;
2) pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto priemonės, priklausančios tam pačiam Europos Sąjungos patvirtintam tipui, variantui ir versijai, išmetamą CO2 kiekį;
3) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registro duomenų išraše, kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateikta naujausia informacija;
4) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės transporto priemonės, priklausančios tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, duomenimis.
4. Jeigu duomenų šaltiniuose informacijos apie pavarų dėžės tipą nėra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal motorinėms transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže taikomas formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede.
5. Mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.
6. Mokestis, sumokėtas šio įstatymo nustatyta tvarka, grąžinamas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, pateikus dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė greičiau negu per 90 dienų nuo pirmojo įregistravimo Kelių transporto priemonių registre buvo iš jo išregistruota ir išgabenta iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
7. Mokesčio dydžiai indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2019 metų gruodžio mėnesio kainomis. Apskaičiuotas mokestinių metų vartotojų kainų indeksas pradedamas taikyti nuo jo paskelbimo Oficialiosios statistikos portale dienos.

7 straipsnis. Mokesčio administravimas
1. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė „Regitra“.
2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui administruoti reikalinga informacija tvarką nustato vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
3. Valstybės įmonės „Regitra“ sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo gali būti skundžiamas valstybės įmonės „Regitra“ generaliniam direktoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Skundas valstybės įmonės „Regitra“ generaliniam direktoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo valstybės įmonės „Regitra“ sprendimo priėmimo dienos. Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Mokesčio nesumokėjimo pasekmės
Nesumokėjus mokesčio, motorinės transporto priemonės registracija Kelių transporto priemonių registre neatliekama.

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
3. Iki 2020 m. liepos 1 d. Vyriausybė parengia Miškų sodinimo programą, paskiria ją koordinuojančią valstybės instituciją ir nustato, kokia mokesčio dalis yra kasmet skiriama šios programos įgyvendinimui.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas NausėdaLietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių
registracijos mokesčio įstatymo
1 priedas

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO DYDŽIAI

Išmetamas CO2 kiekis, g / km
Mokesčio dydžiai pagal motorinės transporto priemonės naudojamų degalų rūšį, eurais
nuo
iki
dyzelinas1
benzinas2
dujos3
0
115
0
0
0
116
130
0
0
0
131
140
30
15
13,5
141
150
60
30
27
151
160
90
45
40,5
161
170
120
60
54
171
180
150
75
67,5
181
190
180
90
81
191
200
210
105
94,5
201
210
240
120
108
211
220
270
135
121,5
221
230
300
150
135
231
240
330
165
148,5
241
250
360
180
162
251
260
390
195
175,5
261
270
420
210
189
271
280
450
225
202,5
281
290
480
240
216
291
300
510
255
229,5
301 ir daugiau
540
270
243

1Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos dyzelinu, dyzelinu / dujomis ir dyzelinu / elektra.
2Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos benzinu ir benzinu / elektra.
3Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos benzinu / dujomis, benzinu / etanoliu, benzinu / elektra / dujomis, benzinu / etanoliu / dujomis, dujomis / elektra, etanoliu ir etanoliu / dujomis.

Lietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių
registracijos mokesčio įstatymo
2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE REGISTRUOJAMOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

1. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu, benzinu / dujomis, benzinu / etanoliu, benzinu / etanoliu / dujomis, etanoliu ir etanoliu / dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formules:
1.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:
QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,
šioje formulėje:
QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),
m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),
p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW);
1.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:
QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481,
šioje formulėje:
QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),
m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),
p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW).
2. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma dyzelinu ir dyzelinu / dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:
2.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:
QD = 0,108 × m – 11,371,
šioje formulėje:
QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),
m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg);
2.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:
QD = 0,116 × m – 6,432,
šioje formulėje:
QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),
m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).
3. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu / elektra, benzinu / elektra / dujomis, dujomis / elektra ir dyzelinu / elektra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formulę:
QE = 0,116 × m – 57,147,
šioje formulėje:
QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),
m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).


Comments

Popular posts from this blog

Lėktuvų eismas ore virš Lietuvos | Skrydžiai žemėlapyje

Norint sužinoti informaciją apie skrydį - avialinijų, lėktuvo, krypties duomenis spauskite ant lėktuvo įkonėlės. VIEŠBUČIŲ PAIEŠKA >> Lėktuvų eismas ore virš Vilniaus , Kauno oro uostų, Lietuvos, Europos, pasaulio orlaivių eismas gyvai pasaulio žemėlapyje. Vilniaus oro uostas žemėlapyje Kauno oro uostas žemėlapyje Palangos oro uostas žemėlapyje Lėktuvų eismas ore realiu laiku Šaltinis: flightradar24.com

Lietuvos miestų herbai

Lietuvos miestų savivaldybių herbų žemėlapis

Pasaulio šalių sąrašas

Abėcėlinis pasaulio šalių sąrašas. Sąraše žvaigždute (*) pažymėtos teritorijos, neturinčios valstybės statuso. A Šalies pavadinimas IOC kodas ISO kodas Ilgas pavadinimas Abchazija* AB Abchaizijos Respublika Afganistanas AFG AF Afganistano Islamo Valstybė Airija IRL IE Airijos Respublika Alandai* - AX Alandų salos Albanija ALB AL Albanijos Respublika Alžyras ALG DZ Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika Amerikos Samoa* ASA AS Rytų Samoa Andora AND AD Andoros Kunigaikštystė Angilija* - AI Angola ANG AO Angolos Respublika Antarktida* - AQ Antarktis Antigva ir Barbuda ANT AG Argentina ARG AR Argentinos Respublika Armėnija ARM AM Armėnijos Respublika Aruba* ARU AW Australija AUS AU Australijos Sandrauga Austrija AUT AT Austrijos Respublika Azerbaidžanas AZE AZ Azerbaidžano Respublika Azorai* -  ? Azorų salos B Šalies pavadinimas IOC kodas ISO kodas Ilgas pavadinimas Bahamos BAH BS Bahamų Sandrauga; Bahamai Bahreinas BRN BH Bahreino Karalystė Baltarusija BLR B